1. Zakup / Wybór działki

Budowę domu rozpoczynamy od wyboru lub zakupu działki. Należy pamiętać, że nie na wszystkich działkach możemy postawić dowolny budynek. O warunkach zabudowy decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli nie jest on sporządzony to warunki zabudowy dotyczące konkretnej działki.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) możemy uzyskać w Urzędzie Gminy. Z MPZP dowiemy się m.in. jaką powierzchnie lub kształt może mieć budynek.
O warunki zabudowy występujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2. Projekt architektoniczno-budowlany

Do wykonania projektu indywidualnego bądź zamówienia projektu katalogowego wymarzonego domu możemy przystąpić, gdy posiadamy wypis i wyrys z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy.

3. Dodatkowe dokumenty

Pozwolenie wodną–prawne należy uzyskać, gdy budowa może mieć wpływ na gospodarkę wodną rejonu lub, gdy będziemy korzystać z wód w sposób szczególny.
Pozwolenie na wycinkę drzew należy uzyskać, gdy kupimy działkę zadrzewioną. Pozwolenie wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych należy uzyskać, gdy wykonuję się budynek na działce znajdującej się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

4. Zgłoszenie budowy / Pozwolenie na budowę

Będąc w posiadaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Starostwa, gdzie zgłaszamy zamiar rozpoczęcia robót lub składamy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ponadto dołączamy :
– 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o tym iż osoba wykonująca projekt budowlany jest członkiem właściwej izby samorządu (np. izby architektów), aktualnym na dzień opracowania projektu,
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeśli organ nie wniesie sprzeciwu po upływie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót możemy odebrać projekt budowlany i rozpocząć budowę domu. Na rozpoczęcie budowy domu mamy 3 lata, gdy ten termin upłynie należy ponownie zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy.
W przypadku pozwolenia na budowę Urząd ma 65 dni na jego wydanie. Pozwolenie to uprawomocnia się po upływie 14 dni. Należy pamiętać o zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia budowy domu w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym. Po upływie 7 dni od zgłoszenia możemy przystąpić do budowy domu. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia na rozpoczęcie budowy mamy 3 lata, nie możemy również przerwać robót na dłużej niż 3 lata ponieważ pozwolenie traci swoją ważność.

5. Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje, gdy podejmiemy pracę przygotowawcze. Wytyczamy geodezyjnie obiekt w terenie, wykonujemy niwelację terenu, zagospodarowujemy teren budowy wraz z budową obiektów tymczasowych, wykonujemy przyłącze do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

6. Stan zerowy, stan surowy otwarty oraz stan surowy zamknięty.

Na etapie stanu surowego wykonuję się :
Prace ziemne,
Prace fundamentowe,
Piwnice wraz ze stropem nad piwnicami,
Jeśli nie ma piwnic to wykonuję się tak zwaną podłogą na gruncie, wraz z jej warstwami, bez docelowego wykończenia.
Etap ten trwa od dwóch tygodni do miesiąca.
Na etapie stanu surowego otwartego wykonuję się :
Roboty związanie ze wznoszeniem ścian,
Prace związanie z wykonanie stropów,
Roboty związanie z wykonaniem kominów,
Betonowanie schodów,
Więźbę dachową,
Dach ze wstępnymi warstwami pokrycia.
W tym etapie przygotowane są otwory okienne oraz drzwiowe, które przed zimą należy zabezpieczyć. Ten etap budowy trwa zazwyczaj od około dwóch tygodni do czterech miesięcy.

Na etapie stanu surowego zamkniętego :
Wstawia się stolarkę okienno-drzwiową.
Realizuję docelowe pokrycie dachowe,
Wstawia się ścianki działowe.
Etap ten trwa od około 3-5 miesięcy.